Audicom-AC9801

 

 

مشخصات دستگاه:

این دستگاه بر اساس Ion Selective Electrode میباشد.دراین دستگاه برخلاف دستگاههای ISE دیگر از الکترودهای بدون membrane (از پلی مرهای از جنس خود یون) استفاده می شود.

تست های قابل انجام با این دستگاه:

 برای اندازه گیری سدیم ، پتاسیم، کلسیم یونیزه و کلر به روش ISE می باشد.