پنل ها

وضعیت پرداخت : در انتظار پرداخت

پانل آزمایشات پیشنهادی برای مردان 40-20 سال
FBS-Chol-TG- BUN- Cr- HDL-LDL-CBC-SGOT-SGPT-VIT D
قیمت :820000 ریال
پانل آزمایشات پیشنهادی برای مردان بالای40 سال
FBS-Chol-TG- BUN- Cr- HDL-LDL-CBC-SGOT-SGPT-VIT D- PSA
قیمت :1150000 ریال
پانل آزمایشات پیشنهادی برای زنان ازبلوغ تا قبل از یائسگی
FBS - Chol -TG - BUN- Cr - HDL- LDL- CBC- SGOT- SGPT-VIT D - Ferretin
قیمت :1150000 ریال
پانل آزمایشات پیشنهادی برای زنان بعد از یائسگی
FBS - Chol - TG- BUN- C r - HDL- LDL - CBC- SGOT- SGPT-VIT D
قیمت:820000 ریال