ادرار 24 ساعته

دستورالعمل جمع آوري ادرار 24 ساعته

 

1- براي جمع آوري ادرار 24 ساعته به هيچ عنوان از ظروفي غير از ظرف هايي كه آزمايشگاه در اختيار شما قرار مي دهد استفاده نفرمائيد.

2-در ابتداي جمع آوري نمونه، دفع ادرار را انجام داده و آنرا دور بريزيد و زمان را دقيقاً يادداشت نمائيد.

3-به مدت 24 ساعت تمامي نوبت هاي دفع ادرار را در ظرف مخصوصي كه از طرف آزمايشگاه در اختيار شما قرار گرفته است جمع آوري نمائيد.

4-در طول جمع آوري ادرار بايد ظرف آن دور از دسترس كودكان و در جاي خنك (ترجيحاً در يخچال) نگهداري شود و بلافاصله پس از اتمام كار به آزمايشگاه تحويل داده شود.

5-اين ظرف حاوي مواد نگهدارندۀ شيميايي است، از تماس داخل ظرف با دست يا هرنقطۀ ديگر بدن اجتناب فرمائيد.

6-آخرين نوبت دفع ادرار بايد رأس همان ساعتي كه جمع آوري شروع شده بود انجام و در ظرف مخصوص جمع آوري نمونه ريخته شود.

 

                                             

                                                                                                                                                        آزمايشگاه پاتوبيولوژي پورسینا