بخش اورژانس


نکات قابل توجه در بخش اورژانس آزمایشگاه به شرح زیر است:

 

1ر این مرکز کلیه تست های بیوشیمی در صورت رعایت شرایط مربوطه ، اورژانسی انجام می شود.

 

2)علاوه بر آن تست های ذیل نیز اورژانسی انجام می گردد:

 

 

 CBC- PT- PTT - ESR - Platelet Count - Blood Group/Rh

 

 

    VDRL- RF – CRP - Fibrinogen       

 

 

                      β HCG -  Gravindex - Urinalysis - Stool Examination                                                      

 

 

T3-T4-TSH-Free T3-Free T4

 

 

Anti TPO-PSA-CEA-CA125

 

 

Ferritin-FSH- LH-PRL

 

 

Progestrone-Testesterone-DHEA

 

3)نمونه گیری عصرها برای تمامی تست هایی که نیاز به شرایط ناشتا ندارد امکان پذیر بوده و جواب در اولین فرصت ممکن تحویل خواهد شد.